Maa-ainesten ottamiseen liittyvää Notto-tietojärjestelmää on uudistettu

Maa-aineslain (555/1981) mukaan maa-ainesten ottamisen ja sen vaikutusten seurannan järjestämiseksi ylläpidetään tietojärjestelmää, joka sisältää tarpeelliset tiedot maa-aineslain mukaisista luvista ja ilmoituksista sekä ottamisalueiden tilan seurannasta. Tämän Notto-tietojärjestelmän ylläpidosta huolehtivat ELY-keskukset sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus). Järjestelmä sisältää keskeiset tiedot maa-aineslain mukaisista ottamisluvista ja niihin liittyvistä otetun aineksen määrä- ja laatutiedoista. Järjestelmä mahdollistaa uusiutumattomien kiviainesvarojen käytön seurannan.

Ympäristöministeriö on lähettänyt 14.11.2017 kuntiin kirjeen, jonka tarkoituksena on selventää maa-aineslain mukaisiin ottamislupiin ja niihin liittyvien ottotietojen toimittamisen ja tallentamisen vastuita sekä Notto-järjestelmän käyttöä tietojen ilmoittamisessa. Kirjeestä löytyy linkki sähköiseen lomakkeeseen, jolla viranomaisen tulisi toimittaa keskeiset lupapäätöstiedot Notto-järjestelmään.

Kuntaliitto on ollut mukana Notto-järjestelmän kehittämishankkeen ohjausryhmässä ja kirjeen laadinnassa. Notto-järjestelmän uudistuksen myötä kunnat pääsevät nyt tarkastelemaan ja korjaamaan valvottavan kuntansa maa-aineslupia järjestelmässä. Järjestelmän käyttö vaatii käyttäjätunnuksen, joka haetaan lomakkeella. Kuntaliiton nettisivujen maa-ainesosiosta löytyvät sekä Notto-tietojärjestelmää koskeva ympäristöministeriön kirje, että lomake, jolla haetaan käyttäjätunnus järjestelmään.

Read more about the same topics