Kunnat mukaan aiempaa aktiivisemmin koko vesienhoitoprosessiin

Vesien- ja merenhoidon uusi valtakunnallinen seurantaryhmä aloittanut toimintansa

Ympäristöministeriö asetti 20.9.2017 uuden vesien- ja merenhoidon seurantaryhmän. Ryhmän tehtävänä on ohjata ja seurata sekä vesien että merenhoidon suunnittelun tehtävien toteutumista valtioneuvoston tasolla vuosina 2017-2021. Työtä sovitetaan yhteen myös tulvariskien hallintasuunnitelmien laatimisen kanssa. Seurantaryhmä on asetettu ajalle 20.9.2017-31.3.2022. Ryhmään on nimetty edustajia keskeisistä ministeriöistä ja valtion laitoksista sekä sidosryhmistä. Kuntaliittoa työryhmässä edustaa ympäristöpäällikkö Miira Riipinen ja varalla yhdyskuntatekniikan päällikkö Paavo Taipale.

Vesipolitiikan puitedirektiivi (2000/60/EC) ja meristrategiapuitedirektiivi (2008/56/EC) velvoittavat jäsenmaat päivittämään sisävesiä, rannikkovesiä ja pohjavesiä koskevat alueelliset vesienhoitosuunnitelmat ja merialueita koskevan merenhoitosuunnitelman kuuden vuoden välein. Edelliset vesien- ja merenhoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelmat vuosiksi 2016-2021 valmistuivat vuoden 2015 lopussa. Vuoden 2016 alussa alkoi vesienhoidon kolmas ja merenhoidon toinen kuusivuotinen suunnittelukausi. Suunnittelukauden kuluessa toimeenpannaan voimassa olevia suunnitelmia, toimenpideohjelmia ja edistetään toteutusta ohjauskeinojen avulla. Kuluvalla suunnitelmakaudella vesien- ja merenhoitoa käsitellään aiempaa tiiviimmin yhtenä kokonaisuutena.

Vesien- ja merenhoidon suunnittelusta ja seurannasta vastaavat ministeriöt (YM, MMM) ja ELY-keskukset. Kunnat toimeenpanevat vesienhoidon tavoitteita monilla osa-alueilla, kuten vesi- ja jätehuollossa, maankäytössä, ympäristö- ja terveysvalvonnassa, kuntalaisten valistuksessa ja osallistamisessa sekä yritysyhteistyössään. Kuntaliiton tavoitteena seurantaryhmässä on saada kuntien työ ja näkemykset aiempaa vahvemmin mukaan koko vesien- ja merenhoitoprosessiin. Keskeistä on kuntien ja muiden paikallisten toimijoiden mukaan otto alueellisiin yhteistyöryhmiin, kuntien asiantuntemuksen hyödyntäminen tavoitteiden ja toimenpiteiden asettamisessa, kuntien tukeminen vesiensuojeluhankkeissa sekä vesien tila tiedon saattaminen nykyistä paremmin myös kuntien käyttöön. Lisäksi Kuntaliitto haluaa osaltaan huolehtia tulevien maakuntien voimavaroista vesienhoitotehtävissä.

Vesienhoidon suunnittelu- ja toimeenpanoprosessi on ollut paikallisten toimijoiden näkökulmasta vaikeasti hahmotettava. Tämän vuoksi paikallisia näkemyksiä on ollut vaikea saada aidosti mukaan sisällön tuottoon. Vaikuttamisen helpottamiseksi ympäristöministeriö on koonnut Vaikuta Vesiin -sivuston, jonne on koottu ajankohtaista ja yleistä tietoa vesienhoidosta ja sen hallinnollisista prosesseista:

Lisää aiheesta:

Read more about the same topics