KuntaTietoPalvelu toteuttaa EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) kunnille asettamat vaatimukset rakennetun ympäristön tietojen hallittua luovuttamista koskien

EU:n 25.5.2018 voimaantuleva tietosuoja-asetus pyrkii varmistamaan yhdenmukaisen ja korkeatasoisen luonnollisten henkilöiden henkilötietojen suojan ja poistamaan henkilötietojen liikkuvuuden esteet unionissa.  Tämä edellyttää, että myös kunnat luovuttavat omistamiaan ja hallinnassaan olevia tietoja hallitusti enenevässä määrin internetin kautta tapahtuvan hallitsemattoman tietojen julkaisemisen sijaan. Tietojen luovutuksessa tulee ottaa huomioon henkilötietojen suojaa koskeva sääntely siihen tulevine muutoksineen sekä julkisuuslaki, jossa säädetään mm. tietojen luovuttamisesta viranomaisen henkilörekisteristä.

EU:n tietosuoja-asetuksen periaatteiden mukaan henkilötietoa tulee luovuttaa hallitusti. Tietoa luovutetaan lähtökohtaisesti vain pyynnöstä. Näin tiedetään kenelle ja mihin käyttötarkoitukseen tieto luovutetaan. Tavanomaiset henkilötiedot ovat julkisuuslain mukaan yleensä julkisia tietoja, joista voidaan antaa pyynnöstä tietoja. Henkilötietoja ei voi kuitenkaan julkaista avoimessa tietoverkossa, sillä henkilötietojen käyttöä tulee seurata. Viranomaisen tulee varmistua siitä, että tiedon vastaanottajalla on oikeus käsitellä henkilötietoja. Tiedon vastaanottajan tulee myös sitoutua tiedonluovutuksen ehtoihin.

Toiselle viranomaiselle pitää ja saadaan luovuttaa se tieto, mitä ko. viranomainen tarvitsee lakisääteisen tehtävänsä hoitamiseen.

Kunnan tiedonluovutuksen hallintamekanismin ulkopuoliset yhteydet kuntien tietovarantoihin ovat merkittäviä riskejä EU:n tietosuoja-asetuksen toteuttamisen näkökulmasta. Sanktiot rikkomuksista ovat merkittäviä.

KuntaTietoPalvelu 2.0 verkkokauppa julkaistaan 31.1.2018. Palvelu toteuttaa kunnille asetetut GDPR-vaatimukset kunnan rakennetun ympäristön tietojen osalta. Toimintamalli muuttuu siten, että tietoja annetaan ainoastaan pyyntöä vastaan, vahvasti tunnistetulle taholle sekä ilmoitettuun käyttötarkoitukseen. Väärinkäytökset sanktioidaan käyttöehdoissa GDPR:n mukaan.

Read more about the same topics