Sosiaalipäivystystä sairaaloiden yhteispäivystyksiin 1.1.2018 alkaen

Päivystystoiminnan kehittäminen on osa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta ja maakuntauudistusta vuosina 2017–2019. Säännöksillä ohjataan sairaalaverkon ja päivystysyksiköiden rakenteellista ja sisällöllistä kehittämistä.

Tähän liittyen sosiaalipäivystyksen ja terveydenhuollon yhteistyötä koskeva sosiaalihuoltolain 29 a §:n 1 momentti tulee voimaan 1.1.2018. Tämä tarkoittaa sitä, että sosiaalipäivystystä on järjestettävä sairaaloiden ympärivuorokautisissa yhteispäivystyksissä ensi vuoden alusta. Sosiaalipäivystyksen järjestämisestä vastaavat ne kunnat, joiden alueella yhteispäivystykset sijaitsevat, yhteistyössä sairaanhoitopiirien kanssa.

Kuntaliitto teki loka-marraskuussa kyselyn sairaanhoitopiirien 20 keskuskaupungeille siitä, kuinka sosiaalipäivystystä on suunniteltu toteutettavan päivystävissä sairaaloissa. 19 kaupunkia vastasi kyselyyn. 13 kaupunkia on lisännyt resurssia sosiaalipäivystykseen joko palkkaamalla lisätyövoimaa tai siirtämällä työvoimaa muualta toiminnasta.  Toiminnan suunnittelu on vielä osassa kaupunkeja kesken.

Sosiaalialan ammattilaisten osaaminen sairaaloiden päivystyksissä nähdään tarpeellisena ja hyödyllisenä. Sairaaloiden yhteispäivystyksissä tarvittava sosiaalipäivystys nähdään toisenlaisena työnä kuin nykyinen sosiaalipäivystystyö. Tämän vuoksi sairaalan sosiaalityön ja sosiaalipäivystyksen roolit on selkiinnytettävä ja määriteltävä, mitä kiireellinen ja välttämätön sosiaalityö sairaalassa on ja mitä sosiaalihuollon päätöksentekoa siellä välttämättä tarvittaisiin.

Virka-aikana ja osin sen ulkopuolellakin kustannustehokkaimpana tapana nähdään sairaalan olemassa olevan sosiaalityön kehittäminen yhteistyössä alueen sosiaalipäivystyksen kanssa. Virka-aikaisen kunnallisen sosiaalipäivystysresurssin lisääminen yhteispäivystyksiin nähtiin turhana ja resurssien tuhlaamisena, koska kunnissa on jo toimiva sosiaalipäivystys virka-aikaan.

Kustannusvastuut kuntien kesken, sosiaalipäivystyksen järjestämisvastuut ja laissa tarkoitetut   yhteispäivystysyksiköt on selkiinnytettävä. Tällä hetkellä on vielä epäselvyyttä siitä, missä kaikissa yhteispäivystyksissä sosiaalipäivystystä on järjestettävä, koska saman sairaanhoitopiirin alueella voi olla useita päivystysyksiköitä, joita velvoite voisi koskea.

Sairaalan sosiaalipäivystystä koskevia pilotteja on meneillään viidessä kaupungissa ja neljässä kaupungissa on alkamassa pilotit vuonna 2018.  Pilotit antavat hyödyllistä tietoa ja kokemusta sosiaalityön eri toimintamalleista yhteispäivystyksissä. Kuntaliitto kokoaa tietoja piloteista ja jalostaa sitä yhteisesti jaettavaksi toiminnan jatkokehittämistä varten.

Kuntaliiton näkemyksen mukaan tulisi vielä arvioida sosiaalihuoltolain tarkistamistarpeet, koska lakiin liittyy tulkinnanvaraisuutta, joka vaikeuttaa lain toimeenpanoa.

Read more about the same topics