Tillgänglighetshandbok

I: 1 Inledning

Under de senaste åren har samhället digitaliserats och denna omvälvning har också skett i kommunerna. Samhället består av ett brett spektrum av människor i olika ålder, med olika kroppsstorlek, olika slags kulturell bakgrund eller till exempel olika rörelse- och funktionsförmåga. Kommunen som omvärld – såväl den fysiska byggda miljön som kommunikationen och den digitala webbmiljön − är densamma för alla.

Tillgänglig kommunikation ger alla möjlighet att få information och använda kommunal service på lika villkor. På kommande är nya krav på tillgänglig webbkommunikation som berör alla finländska kommuner, och också den övriga offentliga förvaltningen. Europaparlamentets och rådets direktiv (2016/2102) om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer, det så kallade tillgänglighetsdirektivet trädde i kraft den 22 december 2016 [1].

Direktivet förutsätter att de offentliga myndigheternas webbplatser och mobila applikationer i EU:s medlemsstater ska göras tillgängliga för alla. I Finland implementeras tillgänglighetsdirektivet i den nationella lagstiftningen år 2018. Då olika kommunala tjänster, såsom skolor och undervisning, information om planläggning och andra beslut samt samråd med medborgarna, allt oftare flyttar till webben och till digitala informationskanaler ska kommunernas kommunikation och digitala webbtjänstmiljö ge service till alla invånare, oberoende av deras funktionsförmåga eller andra egenskaper.

Även om kommunen har som mål att erbjuda tillgänglig service, information och i synnerhet digital webbkommunikation kan genomförandet komma att präglas av många brister och utmaningar. I allmänhet fungerar webbtjänsterna och tjänsterna ännu inte tillräckligt bra för personer med olika slags funktionsbegränsningar. Det saknas också praktiska anvisningar och verktyg. En del av invånarna riskerar hamna utanför den kommunala servicen om de digitala tjänsterna som hela tiden blir vanligare inte är tillgängliga.

Den tvådelade handboken om tillgänglighet har utarbetats för att stödja kommunerna. Syftet med den första delen är att hjälpa kommunerna att skapa tillgängliga webbplatser och att förmedla allmän information om kraven i tillgänglighetsdirektivet och om andra eventuella tillgänglighetsstödjande åtgärder. Med hjälp av det kan kommunerna göra sina webbplatser och digitala tjänster tillgängligare.

I handbokens andra del ges mer djupgående och konkret information om kraven på tillgängliga webbplatser.

Efter att ha läst handbokens första del förstår läsaren:

  • Vad tillgänglighet innebär och vilka som har nytta av den
  • På vilka olika sätt en dator används och ska kunna användas
  • De centrala punkterna i tillgänglighetsdirektivet
  • Hur och inom vilken tid kommunen ska se till att webbtjänsterna är tillgängliga.

Efter att ha läst handbokens andra del har läsaren fått:

  • Tillgång till praktiska verksamhetssätt för att inkludera tillgänglighet i ombyggnaden av webbplatser
  • Insikter i hur tillgänglighet integreras i upphandlingsprojekt som gäller webbtjänster
  • Insikter i tillgänglighetskraven avseende visuell profil, struktur, tekniskt genomförande och innehåll på webbplatser
  • Insikter i vilka krav på tillgänglighet som ställs på mobila applikationer.