Kuuleminen 5.6.2014 eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, Dnro 2508/90/2014, Tarja Hartikainen

Hallituksen esitys eduskunnalle terveydensuojelulain muuttamisesta

​Sosiaali- ja terveysministeriössä valmisteltu terveydensuojelulain muutos, jolla yhtenäistetään ns. ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksia ja hyväksymismenettelyä keskittämällä arviointitehtävät valtakunnallisesti yhteen rekisteriin ja poistamalla kuntakohtaisen hyväksymisvaatimuksen. Kuntaliitto pitää muutosesitystä erittäin kannatettavana ja valta-kunnallista ulkopuolisten asiantuntijoiden rekisteriä tarpeellisena. Rekisteriä voivat hyödyntää kaikki tahot, jotka haluavat pätevää apua kosteus- ja homevaurioiden arviointiin. Esityksen mukaan kunnan terveydensuojeluviranomainen voisi antaa määräyksen terveyshaitan selvittämisestä tai poistamisesta kiinteistön omistajan lisäksi myös muulle haitan aiheuttajalle, mikäli sellainen on selkeästi havaittavissa (haltija tai muu haitan aiheuttaja). Epäselvissä tilanteissa määräys annetaan kiinteistön omistajalle.

Lakiesitykseen on kirjoitettu, että viranomaisen suorittama ensimmäinen tarkastus terveyshaittaepäilyn selvittämiseksi on maksuton. Tätä käytäntöä on noudatettu myös aikaisemmin, vaikka sitä ei ole ollut lakiin kirjattuna. Tällä on haluttu turvata kaikille mahdollisuus terveydensuojeluviranomaisen tekemään terveyshaitan arviointiin. Kuntaliitto pitää tärkeänä, että laissa annetaan kuitenkin kunnalle mahdollisuus periä maksu seuraavista tarkastuksista ja ns. jälkivalvonnasta. Maksut peritään kunnan hyväksymän taksan mukaisesti.

Maksuja koskevan 56 §:n perusteluihin (sivu 26) on kirjoitettu että ”Maksupäätökseen on mahdollista hakea valittamalla muutosta siten kuin kuntalaissa säädetään”. Tätä ei ole kuitenkaan kirjoitettu lakitekstin 56 §:ään. Terveydensuojelulain 56 §:n 3 momentissa mainitaan että muutosta taksaakoskevaan päätökseen haetaan noudattaen, mitä muutoksenhausta kuntalaissa säädetään. Taksan mukaan perityistä maksuista ei ole edellytetty erillistä päätöstä. Maksuun on voinut hakea muutosta perustevalituksella. Mikäli maksusta on tehty erillinen päätös, oikaisua on haettu siten kuin terveydensuojelulaissa (56 § 1 ja 2 momentti) säädetään. Kuntaliitto pyytää vielä tarkistamaan muutoksenhakua koskevat perustelut tältä osin.

Kuntaliitto pitää muilta osin lakiesitystä kannatettavana.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Tarja Hartikainen
erityisasiantuntija, ympäristöterveys 

tags