Lausunto ympäristöministeriölle, Dnro 2602/90/2014, 18.6.2014, L.Hassi

Lausunto asunto-osakeyhtiötalojen perusparannuslainojen valtiontakausta koskevasta lakiesityksestä

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa asunto-osakeyhtiötalojen perusparannuslainojen valti-ontakausta koskevasta lakiesityksestään. Valtiontakauksella on tarkoitus parantaa asunto-osakeyhtiötalojen perusparannusten rahoitusedellytyksiä. Tavoitteena on nopeuttaa erityisesti lähiöissä sijaitsevien taloyhtiöiden perusparannusten käynnistymistä.

Tällä hallituskaudella asunto-osakeyhtiöitä on kannustettu peruskorjauksiin myös käynnistysavustuksen avulla. Hallitus on myöntänyt 115 milj. euron erityismäärärahan perusparannusten käynnistämiseksi. Kertaluonteisen käynnistysavustuksen lisäksi esitetään nyt siis säädettäväksi pysyvä tukijärjestelmä, jossa asunto-osakeyhtiöllä on mahdollisuus saada perusparannuslainaa varten valtion täytetakaus.

Kuntaliitto näkee ongelman vaativan yhteiskunnan toimia. Ongelma koskee sekä yksittäisiä asukkaita että sosiaalisesti kestävää kaupunkikehitystä. Erityisesti 1960- ja 70-luvulla rakentuneet asuntoalueet ovat asuntomarkkinoilla hintaherkkiä alueita. Kun myös paikallisten taloyhtiöiden talous on tiukkaa ja peruskorjaukset viipyvät, asunto- ja kiinteistökannan kunto ja samalla alueen yleisilme ja vetovoima heikkenee. Asukkaiden kannalta asunto-osakeyhtiömuotoiset asuintalot tulevat korjausten piiriin osin liian myöhään; ennen peruskorjausta joudutaan toteuttamaan hätätyönä tehtyjä korjauksia, esim. putkiston vuotojen aiheuttamia vesivahinkoja. Ne aiheuttavat turhia lisäkustannuksia asukkaille.

Esityksen mukaan takauslainan enimmäismäärä olisi 70 prosenttia kohtuullisista perusparannuskustannuksista ja takausaika 20 vuotta. Takauslainaan sisältyvä valtion riski hallittaisiin lainansaajilta veloitettavalla takausmaksulla, joka olisi kaksi prosenttia lainan pääomasta.

Takauslainan toivotaan antavan taloyhtiöille neuvotteluvaraa lainanhankinnassa ja mahdollistavan nykyistä pidemmät laina-ajat. Laina-ajan pidentyessä rahoitusvastikkeen kuukausierä pienenee, mikä on osalle asukkaista kriittinen tekijä peruskorjauksista päätettäessä.

Kuntaliitto katsoo, että esitetty takauslaina on hyvä lisä keinovalikoimassa, jolla lähiöiden asemaa kaupunkirakenteessa pyritään vahvistamaan ja edistämään kustannustehokasta, pitkäjänteistä kiinteistönpitoa. Se on myös yhteiskunnan signaali asunto-osakeyhtiöiden hallituksille, joissa päätösten tekeminen on keskitetysti omistettuja vuokrataloja hankalampaa. Monipuoliset toimenpiteet ja niiden vaikuttavuuden seuranta ovat tarpeen jatkossakin kestävän kaupunkikehityksen turvaamiseksi.

SUOMEN KUNTALIITTO

Leena Karessuo
johtaja

Laura Hassi
asumisen asiantuntija

tags
Laura Hassi

Laura Hassi

Erityisasiantuntija
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö, Maankäyttö- ja ympäristötiimi
+358 9 771 2264, +358 50 562 7665
Responsibilities
  • kuntien asumisen kehittäminen
  • kuntien palvelu asuntoasioissa
  • valtakunnalliseen asuntopolitiikkaan ja alan säännöksiin vaikuttaminen