Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle 20.8.2014, Dnro 2836/90/2014, Päivi Koivuranta-Vaara

Luonnokset terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta

​Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää Kuntaliitolta lausuntoa luonnoksista terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain ja asetuksen muuttamiseksi. Tärkeimmät muutokset koskevat EU- tai ETA-alueen ulkopuolella koulutettujen lääkäreiden laillistamista.

Hallituksen esitys terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Lakiin ehdotetaan muutoksia, joiden mukaan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) voisi antaa tarkempia määräyksiä kielitaidosta koskien kolmansien maiden kansalaisia, jotka ovat saaneet koulutuksen EU- tai ETA-alueella taikka sen ulkopuolella.

Lakiehdotuksessa esitetään useita tarkennuksia prosessiin, jolla kolmansien maiden kansalaiset, jotka ovat saaneet koulutuksen EU- tai ETA-maiden ulkopuolella, voivat hakea ammatinharjoittamislupaa ja oikeutta toimia laillistettuna ammattihenkilönä Suomessa.

Henkilöiden olisi liitettävä hakemukseensa henkilöllisyyden ja kansalaisuuden todistavat asiakirjat, alkuperäinen muodollista pätevyyttä osoittava tai koulutuksesta annettu asiakirja, joka antaa oikeuden ryhtyä harjoittamaan asianomaista ammattia (tai näyttö siitä, ettei lähtömaa rekisteröi ko. ammatin harjoittajia). Lisäksi hakijan olisi toimitettava Valviran pyynnöstä sellaiset koulutustaan koskevat tiedot, joiden avulla Valvira voi verrata hänen koulutustaan Suomessa vaadittavaan koulutukseen.

Lääkärin tutkinnon hyväksymistä hakevien tulee lisäksi liittää hakemukseensa todistus siitä, ettei hänen ammatinharjoittamisoikeuttaan ole rajoitettu sekä todistus suomen tai ruotsin kielen taidosta. Kolmansien maiden kansalaiset eivät jatkossa voisi suorittaa Valviran määräämää palvelua, lisäopintoja tai kuulusteluja taikka toimia lääkäriharjoittelijana ennen kuin Valvira on päättänyt koulutuksen hyväksymisestä.

Lakiesitys velvoittaisi yliopistot ilmoittamaan Valviralle lääketieteen, hammaslääketieteen tai farmasian opiskelijoiden opintojen keskeyttämisestä tai tutkinnon suorittamisesta.

Valtioneuvoston esitys terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta

Asetuksen muutosesityksessä ehdotetaan, että lääketieteen opiskelijan tulisi toimia palvelussuhteessa sen toimintayksikön ylläpitäjään, jossa hän toimii tilapäisesti lääkärin tehtävissä. Vastaavaa muutosta ehdotetaan koskemaan myös hammaslääketieteen opiskelijoita.

Asetukseen ehdotetaan muutoksia myös EU- tai ETA-alueen ulkopuolisten valtioiden kansalaisten pätevyysvaatimuksiin. Jatkossa henkilön tulisi olla suorittanut vähintään puolet hänelle määrätyn kuulustelun osakokonaisuuksista ennen kuin hän voi saada luvan toimia tilapäisesti laillistetun ammattihenkilön tehtävässä. Lupa voitaisiin myöntää enintään kolmeksi vuodeksi.

Kuntaliitto pitää sekä lakiin että asetuksen ehdotettuja muutoksia perusteltuina ja tarpeellisina kansainvälisen liikkuvuuden lisääntymisen ja terveydenhuollon toimintakentässä tapahtuneen kehityksen takia. Kuntaliitto katsoo, että esitetyt muutokset ovat potilasturvallisuuden kannalta hyödyllisiä ja selkiyttävät EU- ja ETA-alueen ulkopuolisten kansalaisten ja myös opiskelijoiden asemaa ja heidän rekrytointiaan.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

 

Tarja Myllärinen
johtaja, sosiaali- ja terveys

Sami Uotinen
johtava lakimies
sosiaali- ja terveystiimin esimies

tags

For more information, you can contact our specialists