Lausunto eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle 16.10.2014, Dnro 4472/90/2014, Taina Väre

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista sekä maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta

​Lausunnossaan Kuntaliitto on tarkastellut esityksen sisältämiä muutoksia nykytilanteeseen sekä niiden vaikutuksia sekä kuntien maaseutuviranomaisten tehtävien näkökulmasta sekä asiakkaiden eli tuen saajien näkökulmasta.

Esityksen mukaiset tukijärjestelmän muutokset yksinkertaistavat korvausjärjestelmää, joten pitemmällä aikavälillä ne eivät kokonaisuudessaan lisänne olennaisesti kuntien tehtäviä. Lain toimeenpanossa, asetuksissa ja maaseutuviraston määräyksissä, tulee kuitenkin varmistaa, että yksinkertaistaminen näkyy myös toimeenpanossa ja hallinnollinen taakka ei muutoksista huolimatta lisäänny kuntien työntekijöiden eikä tuen saajien näkökulmasta.

Maatilojen neuvonnan korvausten hakeminen ja maksatus ELY-keskuksen kautta neuvojan/neuvojan työnantajan toimesta on tuen saajien kannalta yksinkertaista. Päätöksenteon siirtäminen tilaneuvonnan tuen myöntämisessä kunnalta ELY-keskukselle vähentää jossain määrin maaseutuhallinnon tehtäviä. Tärkeää, että neuvonta saadaan käyntiin vuoden 2015 alussa, jotta tukien hyödyntäminen ei vaarannu.  

Esitykseen sisältyvät korvaukset ovat hyvin merkittävä osa viljelijöiden tulonmuodostuksesta. Siksi Kuntaliitto haluaa ottaa tässä lausunnossa esille Maaseutuviraston tiedotteen 10.10.2014, jossa ilmoitettiin viljelijätukien maksuaikataulun muuttamista myöhemmäksi vuosina 2015–2016. 

Kuntaliitto pitää tärkeänä, että nykyistä tukien maksatusaikataulua ei muuteta. Muutoksella olisi huomattava ja suora vaikutus tuen saajien maksuvalmiuteen sekä korkokustannuksiin. Lisäksi tukien maksatusaikataulun muutoksella voi olla merkittäviä vaikutuksia myös maatalousvaltaisten kuntien verotuloihin ja kuntien talouteen vuonna 2015. 

 

SUOMEN KUNTALIITTO

 

Taina Väre
Erityisasiantuntija, maaseudun kehittäminen ja pienkunta-asiat

tags
Taina Väre

Taina Väre

Erityisasiantuntija
Elinvoima ja talous -yksikkö, Elinvoima, työllisyys ja aluekehittäminen
+358 9 771 2030, +358 50 462 7279
Responsibilities
  • maaseudun kehittäminen
  • pienkunta-asiat
  • Pienten kuntien neuvottelukunnan sihteeri