Lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle 11.11.2014, Dnro 4925/90/2014; Jean-Tibor-IsoMauno

Hallituksen esitys eduskunnalle yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi (HE 215/2014 vp)

​Hallituksen esitys HE 215/2014 yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi on lähetetty valmistelevasti käsiteltäväksi eduskunnan lakivaliokuntaan. Hallituksen esitys oli lausuntopyynnön liitteenä.

Kuntaliitto kannatta esitystä, jolla pyritään selkeyttämään seuraamusjärjestelmää ja siihen liittyvää hoidollista kokonaisuutta. Kuntaliitto katsoo, että toimintojen järjestämis- ja kustannusvastuukysymykset tulee myös ratkaista mahdollisimman selkeästi.

Päihdehuollon lainsäädännön kokonaisuudistus on ollut pitkään valmisteilla. Kunnat pyrkivät järjestämään päihdehuollon nykylainsäädännön mukaisesti kunnassa ilmenevän tarpeen mukaan sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yleisissä palveluissa että päihdehuollon erityispalveluina, pääosin ostopalveluina.

Kuntaliitto katsoo, että vaikkei lakiluonnoksessa ole kyse kunnille osoitettavista uusista tehtävistä, on päihdehuollon asiakaskunta yhä enenevässä määrin moniongelmaista ja kuntien preventioon ja hoitoon suunnatut resurssit rajalliset.

SUOMEN KUNTALIITTO

Jean-Tibor IsoMauno
lakimies, sosiaali- ja terveys

tags