Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Dnro 258/03/2015, 17.2.2015, T. Hartikainen

Ohje elintarvikehuoneistojen riskiperusteisesta valvonnasta

Ohjeen alussa on esitelty yleisesti valvontaviranomaiset ja lainsäädännön pätevyysvaatimuksia. Näiden vaatimusten esilletuominen ei liene välttämätöntä riskiperusteisen valvonnan ohjauksessa.

Ohjeen alussa on esitelty yleisesti valvontaviranomaiset ja lainsäädännön pätevyysvaatimuksia. Näiden vaatimusten esilletuominen ei liene välttämätöntä riskiperusteisen valvonnan ohjauksessa. Kappaleessa ”3 Riskiperusteinen valvonta” annetaan ymmärtää, että nykyisin vain verrataan havaintoja lainsäädännön vaatimuksiin, mutta ei juurikaan panosteta ennalta ehkäisyyn.

Kuntaliiton näkemyksen mukaan ennaltaehkäisy otetaan jo nykyisin kunnallisessa valvonnassa hyvin huomioon - elintarviketurvallisuus on hyvin korkealla tasolla. Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomuksessa 7/2014 tuotiin esille, että ”paikallisesti laaditut riskiperusteiset valvontasuunnitelmat kyetään toteuttamaan”. Kunnissa myös kyseenalaistetaan vähäriskisten valvontakohteiden suunnitelmallisen valvonnan tarve. Tällaisia ovat esim. viljatilojen elintarvikelain mukaiset tarkastukset. Eviran tulisi omassa riskinarviointiohjeessaan uskaltaa rohkeammin ottaa kantaa siihen, mitä vähäriskistä voidaan jättää suunnitelmallisen valvonnan ulkopuolelle, jolloin valvontaresurssit voidaan paremmin kohdistaa suuremman riskin kohteisiin.

Valvira on jo omissa ohjeissaan jättänyt suunnitelmallisen valvonnan ulkopuolelle vähäriskisiä kohteita (esim. parturit ja kampaamot), joihin jatkossa tehdään tarkastuksia vain valitusten johdosta. Kuntien mukaan tämä helpottaa toteuttamiskelpoisten valvontasuunnitelmien laatimisessa ja mahdollistaa riskiperusteisen valvonnan toteuttamisen.

Eviran ohjeessa riskiperusteisesta valvonnasta kerrataan elintarvikelain ja valvontasuunnitelmasta annetun asetuksen sisältöä. Ohjeessa luetellaan mitä kunnan valvontasuunnitelmaan tulisi sisältyä, laissa ja asetuksessa annetun lisäksi. Tällaisia velvoitteita ja ohjeita ei voida antaa lausunnolla olevassa ohjeessa riskiperusteisesta valvonnasta.

Kunnan elintarvikevalvontasuunnitelmassa ei tarvitse olla kaikkea tässä ohjeessa lueteltua esim. kaikkia valvontakohteita, hyväksymis- ja ilmoitusmenettelyä, valvontakirjanpitoa, hallinnollisia pakkokeinoja jne. Valvontasuunnitelmassa ei välttämättä tarvitse kirjata, miten valvontakäynnit jaotellaan ajanjaksolle. Suurin osa luetelluista asioista (s.7/15) kuuluu laatujärjestelmään ja muihin toimintaohjeisiin. Kunnat voivat sisällyttää ne myös halutessaan valvontasuunnitelmia tarkempiin työsuunnitelmiinsa.

Ohjetta tulisi tiivistää. Ohje on pitkä ja sisältää paljon normaalia toimintaa (tarkastuksista pidetään kirjaa ja laaditaan tarkastuskertomukset). 

Kuntaliitto ei ota kantaa lomakkeiden sisältöön. 

SUOMEN KUNTALIITTO

Miira Riipinen
ympäristöpäällikkö

Tarja Hartikainen
erityisasiantuntija

tags