Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle 23.3.2015, Dnro 701/03/2015, A. Mäkinen

Ehdotus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun VN:n asetuksen muuttamisesta

Esitetyssä asetusluonnoksessa keskeinen asia on maanteiden kunnossapidon ja rakentamisen hankintojen ja sopimuksenaikaisen toiminnan keskittäminen neljään ELV-keskukseen.

Hankintaosaamisen keskittäminen on kannatettavaa. Kuntaliitto haluaa tässä yhteydessä kiin­nittää huomiota ELY-keskusten erilaisten substanssitehtävien  keskittämisen mahdollisiin vai­kutuksiin suhteessa kuntien kanssa tehtävään yhteistyöhön. Kuntaliitto ja Liikennevirasto ovat tehneet jo pitkään yhteistyötä urakka-asiakirjojen ja eri urakkamuotojen kehittämisessä. Yhteisen nimikkeistön kehittämistyö liikenneväylien hoitoon ja korjaukseen (kunnossapi­to/ylläpito) aloitettiin  Rakennustiedon kanssa tämän vuoden alussa. Kunnat ja Liikennevirasto tekevät jo nyt yhteisiä urakoita rakentamisessa.

Tulevaisuudessa on tavoitteena urakoida yh­dessä myös kunnossapidossa/ylläpidossa. Kuntaliitto näkee tässä mahdollisuuksia molemmin­ puolisiin kustannussäästöihin.  Maanteiden kunnossapidon ja rakentamisen hankintoihin ja so­pimusaikaisen toiminnan tehtävien keskittämisen yhteydessä tulisi varmistaa, ettei paikallinen yhteistyö  kuntien kanssa vaarannu.

Lopuksi Kuntaliitto tuo esille jo aiemmin esittämänsä kannan, että kunnat eivät saa ELV­ keskusten välillä tapahtuvan tehtävien keskittämisen myötä joutua eriarvoiseen asemaan. Valtion aluehallinnon tehtävien keskittäminen ja toiminnan tehostaminen eivät saa johtaa sii­hen, että aluehallinnon tehtäviä siirtyy kunnille ilman että siirrosta aiheutuvat kulut korvataan täysimääräisesti.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Annukka Mäkinen
erityisasiantuntija
alue- ja rakennepolitiikan neuvottelukunnan jäsen

tags
Annukka Mäkinen

Annukka Mäkinen

Kehittämispäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Elinvoima, työllisyys ja aluekehittäminen
+358 9 771 2530, +358 40 594 1252
Responsibilities
  • EU:n alue- ja rakennepolitiikka
  • kansallinen alueiden kehittäminen
  • Itämeri-asiat