Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle 20.5.2015, Dno 914/03/2015, Jean-Tibor IsoMauno

Hallituksen esitysluonnos mielenterveyslain muuttamisesta

​Hallituksen esitysluonnokseen on kirjattu säännökset menettelystä ja toimivallasta niitä sinänsä poikkeuksellisia ja harvalukuisia tilanteita varten, joissa oikeuspsykiatrisen potilaan hoidon jatkamista tai lopettamista koskeva kuuden (6) kuukauden määräaika on ylittynyt, eikä sairaala ole enää sen vuoksi toimivaltainen tekemään ao. päätöstä.

Hallituksen esitysluonnoksen säännökset pohjautuvat korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) vuosikirjaratkaisuissa KHO:1993-A-32, KHO:2011:70, KHO:2014:10 ja KHO:2014:11 tekemiin tulkintoihin.

Hoidon jatkamisesta ja lopettamisesta päättäminen kuuluisi säädetyn määräajan jälkeen vastedes mielenterveyslain mukaiselle mielenterveystyön asiantuntijavirastolle (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos). Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen oikeuspsykiatristen asioiden lautakunnalla on erityinen oikeuspsykiatristen potilaiden hoidon tarpeen arviointia ja julkisen edun valvontaa koskeva tehtävä.

Kuntaliitto katsoo aiheelliseksi kirjata oikeuspsykiatrian puuttuvat menettely- ja toimivaltasäännökset mielenterveyslakiin ja näin välttää säännösten aukollisuudesta johtuvia viranomaiskäsittelyjä.

Kuntaliitto myös kannattaa ehdotettua mallia, jolla turvataan oikeuspsykiatrisen potilaan hoidon jatkuvuus sekä perustuslailliset oikeudet.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Jean-Tibor IsoMauno
lakimies, sosiaali- ja terveys

tags