Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle, Dnro 1482/03/2015, Holopainen Matti, 14.9.2015

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi erillisten vesijättöjen lakkauttamises­ta kiinteistöinä

Vesijättöjen lakkauttamisesta kiinteistöinä sekä kiinteistönmuodostamislain ja kiin­teistörekisterilain muuttamisesta. 

Suomen Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua maa- ja metsätalousministeriössä valmistellusta ko. luonnoksesta hallituksen esitykseksi.
 
Esitys on valmisteltu perusteellisesti ja kattavasti ottaen huomioon kiinteistörekisterin luotettavuuden ja  kattavuuden keskeinen merki­tys yhteiskunnassamme. Ajankohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset haasteet sekä mahdolli­suudet julkishallinnon  palvelujen saatavuuteen sekä toimintaprosessien joustavoittamiseen ja tehostamiseen ovat yhteinen intressi sekä kunnissa ja valtionhallinnossa.
 
Kuntaliitolla ei ole huomauttamista  laadittuun esitykseen.

Ritva Laine
johtaja, alueet ja yhdyskunnat

Matti Holopainen 
kehittämispäällikkö

tags