Ympäristöministeriölle, 21.1.2016, Kalevi Luoma, Dnro 2332/03/2015

Valtioneuvoston asetusmuutosluonnos polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimuksista

​Asetusmuutoksella halutaan lieventää määräajaksi polttolaitoksia koskevan valtioneuvoston asetuksen (750/2013) eli ns. PIPO -asetuksen ja kansallista toimeenpanoa odottavan EU:n keskisuurten polttolaitosten päästöjä koskevan MCP -direktiivin (28.11.2015) sisältöä.

Nykymuodossa PIPO -asetus edellyttää 1.1.2018 alkaen hiukkaspäästötasoa alle 300 mg/m3n 1-5 MW laitoksille ja 150 mg/m3n 5-10 MW:n laitoksille. Ehdotettu, väliaikainen hiukkaspäästöraja-arvo 250 mg/m3n alle 10 MW:n laitosten osalta olisi mahdollista 31.12.2024 asti. Tämän jälkeen toiminnassa olevien vanhojen laitosten päästöraja tulee olemaan 50 mg/m3n ja kaukolämmön tuotantolaitosten osalta raja-arvo on saavutettava viimeistään 1.1.2030 MCP -direktiivin perusteella.

Käytännössä ehdotettu asetusmuutos merkitsisi vähintään seitsemän vuoden lisäaikaa savukaasujen hiukkaspäästöjen puhdistusinvestoinnille. Se koskisi osaa puuta ja muita kiinteitä biopolttoaineita käyttäviä laitoksia.

Määräysten nopea muuttaminen päästörajan tiukentuessa 300 mg/m3n:sta 250mg/m3n:een voi olla ongelmallista kokoluokan 1-5 MW laitosten osalta ja aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia. 

Katsomme, että asetusmuutos tarvitaan alle 10 MW:n laitoksille siirtymäajaksi, mutta raja-arvoksi tulisi asettaa 300 mg/m3n. Siitä sekä vuonna 2025 voimaan tulevista muutoksista tulee tiedottaa toiminnanharjoittajille mahdollisimman tehokkaasti.

Tiedossa olevien tulevien, olennaisesti tiukempien hiukkaspäästötavoitteiden takia tulee kokeilu- ja kehitystoiminnalla tähdätä erityisesti MCP -direktiivin vaatimustason saavuttamiseen kustannustehokkailla tavoilla kaikissa kokoluokissa.

SUOMEN KUNTALIITTO

Ritva Laine
johtaja, alueet ja yhdyskunnat

Kalevi Luoma
energiainsinööri

tags