Lausunto valtiovarainministeriölle 16.3.2016, Dnro 164/03/2016, Jean-Tibor IsoMauno

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi kotikuntalain ja väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta

​Taustaa

Väestötietolaissa (Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista, 661/2009) säädetty oikaisuvaatimusmenettely ei tällä hetkellä ole sidottu määräaikaan. Väestötietolain mukaan kotikuntalaissa säädetään kotikuntaa koskevan merkinnän korjaamisesta, jolla viitataan kotikuntalaissa (201/1994) säädettyyn itseoikaisuun (kotikuntalain 16 ja 17 §:t). Lisäksi väestötietojärjestelmässä olevien virheiden korjaamiseen sovelletaan henkilötietolaissa säädettyä tiedon korjaamista koskevaa säännöstä (henkilötietolain 29 §).  

Väestötietolaissa ei ole tarkempia säännöksiä turvakiellon alaisia tietoja luovutettaessa noudatettavasta menettelystä ja mm. eduskunnan oikeusasiamies on kiinnittänyt tähän huomiota (EOA 17.12.2013, dnro 4372/4/12).  

Väestötietolain tietojen saantia koskevat säännökset ovat hyvin yksityiskohtaiset ja saatavat joissain tapauksissa estää tarvittavan tiedon luovuttamisen.  

Kotikuntalaissa ei ole säännöstä henkilön merkitsemiseksi vailla kotikuntaa olevaksi tilanteessa, että henkilön asumisesta tai oleskelusta kunnassa ei ole mahdollisuutta esim. muuttoilmoituksen tekemisen laiminlyönnin vuoksi saada tietoa.  

Lisäksi kotikuntalain mukaisesti ilmoitusrikemaksusta sekä muuttoilmoitusten puhelinpalvelusta ehdotetaan luovuttavan niiden vähäisen käytön ja hallitusohjelmaan kirjattujen palvelujen digitalisaatio- ja norminpurkutavoitteiden vuoksi.

Keskeiset ehdotukset

Väestötietojärjestelmään tehtäviä merkintöjä koskevaa muutoksenhakujärjestelmää selkiytetään säätämällä merkinnän korjaamisesta, oikaisuvaatimuksesta ja muutoksenhausta kotikunta- ja väestötietolain sijaan jatkossa ainoastaan väestötietolaissa. Tiedon korjaaminen henkilötietolain mukaan jää voimaan.

Turvakiellon hakemisesta, edellytyksiä ja sen vaikutuksia koskevia väestötietolain 36 §:n säännöksiä ehdotetaan säädettäväksi väestötietolain, henkilötietolain ja hallintolain sijaan jatkossa ainoastaan väestötietolaissa.

Kotikuntalakiin ehdotetaan säännöstä, jonka mukaan henkilö voitaisiin merkitä väestötietojärjestelmään vailla kotikuntaa olevaksi, mikäli hänen asuinpaikasta tai oleskelusta Suomessa ei olisi saatu yhtäjaksoisesti kahden kalenterivuoden aikana tietoa. Maistraatin olisi ennen merkinnän tekemistä pyydettävä kuitenkin kattavasti tietoja kyseisestä henkilöstä muilta viranomaisilta.

Muutoksilla on arvioitu aiheutuvan Väestörekisterikeskukselle korkeintaan 300 000 euron kustannussäästön. Muiltakin osin esityksen arvioidaan aiheuttavan ainoastaan vähäisiä vaikutuksia.

Kuntaliitto kannattaa uudistusta, jolla selkiytetään ja yhdenmukaistetaan asianomaisia muutoksenhakusäännöksiä muita hallintoasioissa sovellettavia muutoksenhakusäännöksiä vastaaviksi.

Kuntaliitto kannattaa myös säännösten purkua, joilla joustavoitetaan ja tehostetaan valtiohallinnon toimintaa sekä edistetään sähköisten palvelujen käyttöä.

Kuntaliitto toteaa, ettei kunnille aiheutuvia taloudellisia tai muita vaikutuksia ole esityksessä arvioitu lainkaan.

SUOMEN KUNTALIITTO               

Tarja Myllärinen
johtaja, sosiaali- ja terveysasiat

Sami Uotinen
johtava lakimies
sosiaali- ja terveyspalvelut -tiimin esimies

tags