Toimet asettamispäätöksen jälkeen

Velvoitteen asettamispäätös on annettava tiedoksi asianosaiselle postitse saantitodistusta vastaan tai haasteen tiedoksi antamisesta säädetyssä järjestyksessä. (UhkasakkoL 23 §)

Muutosta hallintopakkopäätökseen haetaan valittamalla (alueellisesti toimivaltaiseen) hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Rakennusvalvontaviranomaisen on ilmoitettava poliisille esitutkintaa varten asiasta, jossa annetaan velvoite sakon tai teettämisen uhalla. Ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos teko/laiminlyönti on vähäinen eikä yleinen etu vaadi syytteen nostamista (MRL 186 §). Ilmoituksen tekeminen on pääsääntö.

  • EAOA 20.8.2008 Dnro 3222/4/06: Kuntien rakennusvalvontaviranomaiset ovat soveltaneet poliisille ilmoittamista koskevaa maankäyttö- ja rakennuslain säännöstä vaihtelevasti. Vaikka ilmoitusvelvollisuus onkin pääsääntö, näyttävät viranomaiset usein suhtautuneen pidättyvästi ilmoittamiseen. Jättämällä ilmoittamatta asiasta poliisille rakennusvalvontaviranomainen ei kuitenkaan saisi viestittää luvatta rakentajille, että luvista ja niiden puuttumisesta seuraavista rangaistuksista ei tarvitse välittää ja että luvat saadaan kuitenkin tarvittaessa jälkikäteen. Rakennusvalvonnan uskottavuuden kannalta ilmoittamista on pidettävä tarpeellisena erityisesti silloin, jos kysymys on ilmeisesti tahallisesta tai toistuvasta teosta tai laiminlyönnistä.

Rakennusvalvontaviranomaisen on lähetettävä Maanmittauslaitokselle ilmoitus kiinteistöä koskevasta päävelvoitteesta ja sen tehosteeksi asetetusta uhasta merkinnän tekemiseksi kiinnityksistä pidettävään rekisteriin. Merkintä poistetaan viimeistään viiden vuoden kuluttua sen tekemisestä, jollei uhan asettanut viranomainen ole ilmoittanut päävelvoitteen voimassaolon jatkumisesta. Uhan asettaneen viranomaisen tai sen määräyksestä asianomaisen valvovan viranomaisen on lähetettävä Maanmittauslaitokselle ilmoitus kaikista asiaa koskevista päätöksistä ja päävelvoitteen täyttämisestä (UhkasakkoL 19 §). Maanmittauslaitokselle on suositeltavaa toimittaa pöytäkirjanotteen lisäksi saate, jossa lyhyesti kerrotaan, mistä asiassa on kysymys sekä lähettäjän yhteystiedot mahdollisten kysymysten varalta.

Kiinteistön luovutuksensaajan on noudatettava päävelvoitetta sen tehosteena olevalla uhalla, jos luovutuksensaaja tiesi päävelvoitteesta ja uhasta tai siitä oli edellä mainittu merkintä kiinnityksistä pidettävässä rekisterissä luovutushetkellä. Jos luovutus on tapahtunut ennen asettamispäätöstä, uutta omistajaa ei voida velvoittaa noudattamaan määräystä ilman, että häntä kuullaan asiassa (ja mahdollisesti kehotetaan ensin).

Määräajan kuluttua on todennettava, onko määrättyä velvoitetta noudatettu vai ei. Todentaminen tapahtuu viranomaisen toimesta käytännössä käymällä paikan päällä.

Velvoitetta on voitu myös noudattaa osaksi tai useista velvoitteista on osaa noudatettu ja osaa ei. Jos velvoitteen mukaiset toimenpiteet on tehty, on hyvän hallinnon mukaista ilmoittaa asianosaiselle viranomaisen olevan tyytyväinen puutteiden korjaamiseen ja että asian käsittely on päättynyt. Samoin on muistettava ilmoittaa Maanmittauslaitokselle hallintopakkotoimien päättymisestä, jotta tästä tehdään merkintä kiinnityksistä pidettävään rekisteriin.

Jos velvoitetta ei ole noudatettu, siirrytään uhan tuomitsemis-/täytäntöönpanovaiheeseen.