Yleistä tiedoksiannosta

Todisteellinen tiedoksianto

Päätös tuomitsemisesta/täytäntöönpanosta on annettava tiedoksi asianosaiselle postitse saantitodistusta vastaan tai haasteen tiedoksiantamisesta säädetyssä järjestyksessä (UhkasakkoL 23 §). Muutosta hallintopakkopäätökseen haetaan valittamalla (alueellisesti toimivaltaiseen) hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista.

Rakennusvalvontaviranomaisen on lähetettävä Maanmittauslaitokselle ilmoitus kiinteistöä koskevasta päävelvoitteen ja sen tehosteeksi asetetun uhan tuomitsemisesta merkinnän tekemiseksi kiinnityksistä pidettävään rekisteriin. Ilmoitus tulee myös tehdä aikanaan siitä, että päävelvoite on täytetty.

Yleistiedoksiantoa voidaan käyttää silloin, kun tiedoksiantoa ei voida toimittaa tavallisena tai todisteellisena tiedoksiantona, sekä silloin, kun asiakirja on annettava tiedoksi yli kolmellekymmenelle tiedossa olevalle henkilölle tai kun henkilöiden lukumäärää ei tiedetä (HL 55 §).

Yleistiedoksianto ja tiedoksianto ulkomaille

Yleistiedoksianto tulee toteuttaa hallintolain 62 §:n mukaisesti. Yleistiedoksiannossa asiakirja pidetään määrätyn ajan vastaanottajan nähtävillä viranomaisessa. Asiakirjan nähtäville asettamisesta on ilmoitettava virallisessa lehdessä ja sen lisäksi viranomaisen ilmoitustaululla tai sellaisessa sanomalehdessä, josta vastaanottajan voidaan otaksua parhaiten saavan tiedon. Ilmoituksesta on käytävä ilmi, mitä asia koskee sekä maininta siitä, missä ja mihin ajankohtaan saakka asiakirja pidetään nähtävillä. Ilmoituksessa on todettava, että tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta virallisessa lehdessä. Edellä mainitun lisäksi asiasta on syytä pyrkiä tiedottamaan tavalla, joka myös tosiasiassa voisi tavoittaa henkilöt, joita asia koskee (esim. lähettämällä kirje tai sähköposti viranomaisella tiedossa olevaan osoitteeseen).

Tiedoksiannosta ulkomaille säädetään hallintolain 63 §:ssä. Tiedoksianto toimitetaan ulkomaille hallintolain tai asianomaisen vieraan valtion lainsäädännön mukaan, jollei Suomea sitovista kansainvälisistä sopimuksista ja velvoitteista muuta johdu. Jos ulkomaille tarkoitettua tiedoksiantoa ei saada toimitetuksi, asiakirja annetaan tiedoksi Suomessa yleistiedoksiannolla.

Hallintolaissa Virallinen lehti tarkoittaa kyseisen nimistä julkaisua, jossa julkaistaan ilmoitukset, kuulutukset ja muut asiakirjat, jotka laki, asetus tai muu alempiasteinen säädös määrää julkaistavaksi Virallisessa lehdessä.