Muutoksenhausta

 

Yleistä muutoksenhausta

Muutosta hallintopakkopäätökseen haetaan valittamalla alueellisesti toimivaltaiseen hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Tarkemmin valitusosoituksesta on säädetty hallintolain 47 §:ssä ja muutoksenhausta hallintolainkäyttölaissa (586/1996) (toimivaltainen hallinto-oikeus HLL 12 §, valituksen tekeminen HLL 22–30 §).

Valituslupajärjestelmä hallintopakkoasioissa

Kunnan viranomaisen 182 §:n 1 momentissa tarkoitetun velvoitteen ja siihen liittyvän uhkasakon asettamista ja maksettavaksi tuomitsemista sekä teettämisuhan asettamista ja täytäntöön pantavaksi määräämistä koskevassa asiassa hallinto-oikeuden päätökseen, jolla valitus on jätetty tutkimatta tai jolla ei ole muutettu valituksen kohteena ollutta viranomaisen päätöstä, saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. (MRL 190 § 3 mom).

Eduskunnan käsiteltävänä olevassa hallituksen esityksessä HE 43/2017 vp ehdotetaan valituslupajärjestelmän laajentamista kattamaan lähes kaikki MRL:n nojalla tehtävät päätökset, myös siis kaikki hallintopakkopäätökset.