Ympäristöterveydenhuollon järjestämisvastuu

Ehdotettu siirtomahdollisuus ei ota huomioon kaupunkien toiveita

Eduskunnalle annettu hallituksen esitys ympäristöterveydenhuollon tehtävien järjestämisvastuun siirtomahdollisuudesta maakunnalta kunnalle ei ota huomioon kaupunkiseutujen halua vastata tehtävästä. Esitys on laadittu sellaiseksi, että siirtomahdollisuus olisi rajattu vain Uudenmaan maakunnalle ja pääkaupunkiseudun kunnille.

Kunta kantaa jatkossakin vastuun terveellisestä ja turvallisesta elinympäristöstä ja kuntatasolla tehdään merkittävimmät elinympäristöä koskevat päätökset. Kuntaliitto on lain valmistelu ja lausuntovaiheessa korostanut aitoa mahdollisuutta sopia erityisesti terveydensuojelun järjestämisvastuusta. Monilla seuduilla toimintaa on kehitetty onnistuneesti siten, että viranomaistoiminnot ympäristöterveys, ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta on keskitetty samaan yksikköön. Tässä yhteistyössä henkilöstön osaamista on voitu hyödyntää poikkihallinnollisesti. Esimerkiksi meluasioihin perehtynyt viranhaltija on voinut hoitaa sekä terveydensuojelun että ympäristönsuojelun melukysymyksiä. Terveydensuojelulla on myös sisäilmaongelmien hoitamiseen tarvittavaa osaamista, jota kuntaan on hankittava jatkossa entistä enemmän. Samassa organisaatiossa olevan viranomaisyhteistyön hajottaminen heikentäisi terveysvaikutusten huomioonottamista kuntatasolla ja hajottaisi kuntien nyt toimivaa yhteistyötä myös muilla toimialoilla.

Kaupungeilla on omanlaisensa toimintaympäristö ja tältä osin on perusteltua, että ne voisivat hoitaa kaikki ne tehtävät, jotka näkevät toiminnallisesti kunnan kehittämiskokonaisuuden kannalta olennaisiksi. Kaupungeista maakuntaan siirrettävän ympäristöterveydenhuollon yksikön koon kasvattaminen ei toisi enää etuja. Päinvastoin siirto maakuntaan johtaisi toiminnan eriytymiseen, hidastaisi prosesseja ja heikentäisi kykyä vastata paikallisiin tarpeisiin sekä yhdyskunta ja elinkeinorakenteiden muutoksiin. Samalla se vähentäisi kunnan omaa osaamista terveysvaikutusten arvioinnissa, häiriötilanteisiin varautumisessa sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Ympäristöterveydenhuollon järjestämisvastuun siirtoa koskevassa hallituksen esityksessä ehdotetaan mahdollisuutta sopia terveydensuojelu, tupakka- ja elintarvikelainsäädännössä annettujen tehtävien järjestämisestä kunnassa. Nämä tehtävät on liitetty yhdeksi kokonaisuudeksi, jota ei voi jakaa. Esityksen mukaan kunnalla olisi oltava 30 henkilötyövuotta näiden tehtävien hoitamiseen ja myös maakuntaan olisi jäätävä 30 henkilötyövuotta vastaaviin tehtäviin. Määritelty tehtäväkokonaisuus on tarkoituksenmukainen mutta esitetty 30 henkilötyövuotta on perusteettoman suuri vaatimus. Kuntaliitto on esittänyt, että sopimismahdollisuus tulisi olla sellaisilla yksiköillä, joilla on käytettävissä 15 henkilötyövuotta määriteltyyn tehtäväkokonaisuuteen ilman eläinlääkintähuoltoa. Käytännössä tämäkin vaatimus on kaksinkertainen nykyisiin hyvin toimiviin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueisiin verrattuna ja mahdollistaa tehtävien hoidon edellyttämän erikoistumisen. Vaikuttavuuden kannalta on ollut tärkeää organisoitua yhdessä kunnan muiden valvontaviranomaisten kanssa lähelle maankäytön suunnittelua ja kaavoitusta.

Pienimmät maakunnatkaan eivät tulisi täyttämään hallituksen esityksen vaatimusta 30 henkilötyövuodesta. Nykyisin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueilla on oltava vähintään 10 henkilötyövuotta eläinlääkintähuolto mukaan lukien ja toiminnasta on saatu useissa selvityksissä erinomaisia tuloksia.

Lisäksi mahdollisuus sopia eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä

Esityksen mukaan kunta voisi niin halutessaan sopia myös eläinlääkäripalvelujen järjestämisvastuusta, mutta praktiikkaa tekevien eläinlääkärien määrää ei laskettaisi mukaan henkilötyövuosiin. Eläinlääkäripalvelut eivät selvitysten mukaan ole kytköksissä kunnan muihin toimialoihin, ne edellyttävät usein laajoja maantieteellisiä päivystysalueita ja toisaalta eläinlääkintähuollossa on paljon myös yksityistä palveluntarjonta kaupunkiseuduilla.

Kunta voisi halutessaan sopia myös löytöeläinten säilyttämisvelvollisuudesta. Eläinsuojelulain velvoite löytöeläinten säilyttämiseksi ei ole kuulunut ympäristöterveydenhuollon kokonaisuuteen, eikä sillä ole kytköksiä kunnan muihin toimialoihin. On tärkeää, että näitä tehtäviä ole hallituksen esityksessäkään kytketty pakolliseksi kunnan ympäristöterveydenhuoltoon, vaikka on annettu mahdollisuus sopia tehtävien hoitamisesta.

Kunnan ja maakunnan ympäristöterveydenhuolto ovat rinnakkaisia

Ympäristöterveydenhuolto on jo toimintalähtöisesti organisoitunut maakunnalliseksi sellaisilla alueilla, minne maakunnallinen malli sopii. Näin on tapahtunut Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa. Alueelliset erot ovat kuitenkin suuria, eikä sama malli sovellu kaikille.

Kunnalliset ja maakunnalliset ympäristöterveydenhuollon yksiköt tulee ohjauksessa nähdä rinnakkaisina. Esityksen perusteella maakunnat vastaisivat tehtävän rahoituksesta. Maakunta ja kunta tekisivät sopimuksen tehtävien hoitamisesta. Sopimuksessa tulee sopia kustannusten kattamisesta siinä laajuudessa kuin järjestämisvastuun siirto edellyttää.

Sopimismahdollisuus oltava myös tulevaisuudessa

Sopimusmahdollisuus esitetään kertaluonteiseksi ja sopimus olisi tehtävä viimeistään 31.7.2019 mennessä. Kuntaliitto katsoo, että sopimusmahdollisuus tulee olla myös myöhemmin, mikäli kunnat ovat tyytymättömiä maakunnan järjestämään ympäristöterveydenhuoltoon ja kokevat perustelluksi toiminnan järjestämisen kunnallisena.

Read more about the same topics